توضیحات

Trimble Inpho UASMaster ابزار مناسب برای پردازش کامل داده های به دست آمده با سیستم های هواپیمای بدون سرنشین (UAS) است. UASMaster ترکیبی از سهولت استفاده با قدرت کامل یک ایستگاه کاری فوتوگرافی است.

تصویرسنجی یا فتوگرامتری، دانش و فناوری استخراج اطلاعات مربوط به زمین و محیط پیرامون آن از تصاویر گرفته‌شده یا حسگرهای دیگر ازطریق اندازه‌گیری و پردازش و تحلیل و نمایش آن‌ها است. به عبارتی دیگر تصویرسنجی فرایند اندازه‌گیری مختصات هندسی اجسام از روی عکسهای هوایی است. عکس مهم‌ترین منبع اطلاعاتی در این علم می‌ باشد و اصول کار در فتوگرامتری بر روی عکسهای هوایی است.

ویژگی های نرم افزار Trimble Inpho UASMaster

  • پالایش و تجزیه و تحلیل جغرافیایی
  • ایجاد ابرهای متراکم رنگی, مدل های سطحی و مدل های ساده
  • اصلاح و ویرایش مدل های سطح زمین
  • پردازش عملیات در طی چند مرحله ساده
  • پشتیبانی از چند دوربین
  • و...