توضیحات

 VASP که مخفف کلمه Vienna Ab initio Simulation Package می باشد،یک بسته برای کلیه دانشجویان و محققین می باشد که در زمینه شیمی، شیمی فیزیک و کوانتوم مکانیکی فعالیت و مطالعه دارند. این نرم افزار بسیار مشهور ابزاری برای انجام پویایی مولکولی با استفاده از شبه پتانسیل ها می باشد...رویکرد اجرا شده در VASP مبتنی بر یک تقریب چگالی محلی با دمای محدود (با انرژی آزاد به عنوان مقدار تغییری) و یک ارزیابی دقیق از وضعیت زمین الکترونیکی لحظه ای در هر مرحله MD با استفاده از طرح های ماتریس موثر و طرح اختلاط Pulay می باشد. با استفاده از این نرم افزار نیروها و تنش ها را به راحتی محاسبه کنید. از جمله ویژگی های بارز این نرم افزار پاسخ خطی به میدان های الکتریکی، خصوصیات دی الکتریک استاتیک، تانسورهای پیزو الکتریک و همچنین پاسخ به جابجایی های یونی می باشد.

ویژگی های نرم افزار VASP

  •  پشتیبانی از ویژگی ها و خواص نوری
  • قابلیت تنزل دی الکتریک وابسته به فرکانس در تقریب ذرات مستقل
  • پشتیبانی از قطبش ماکروسکوپی و میدان های الکتریکی محدود
  • پشتیبانی از دینامیک مولکولی Oppenheimer
  • و...