توضیحات

آموزش مدلسازی ساختار چند سطحی پارکینگ در Revit با فرآیند قدم به قدم مدل سازی ساختار یک پارکینگ چند طبقه در ابعاد بزرگ همراه خواهید بود. ابتدا فرآیند مقاوم سازی سطح زمین پارکینگ را مشاهده خواهید کرد.

در مرحله بعد به ایجاد ساختاری شبکه ای با ستون های بتنی که تیفه ها و صفحات کف را در برمی گیرند، خواهید پرداخت. سپس با استفاده از صفحات مرجع، به نقشه بندی ابعاد ضروری و الگو های دورانی می پردازیددر این دوره آموزشی مربی ، به مدلسازی چند سطحی ساختار یک پارکینگ بزرگ در نرم افزار Revit 2014 می پردازد.

عناوین دوره آموزشی مدلسازی ساختار چند سطحی پارکینگ در Revit:

  • تنظیم گرید ستون برای ساختار بتنی
  • مدلسازی صفحات کف برای ساختار بتنی
  • جایگذاری ستون
  • ساختتن اسکلت بتنی
  • جایگذاری L-shaped تیرهای بتنی
  • قرار دادن T-beams معکوس
  • قرار دادن کف برای رمپ
  • اضافه کردن دیوارهای پرد ایی به پارکینگ خارج از ساختمان
  • اضافه کردن cladding خارجی به ساختار پارکینگ
  • و...

1 Introduction and project overview 00:57
2 Laying out the floor plate dimensions 06:49
3 Setting the column grid for the concrete structure 06:28
4 Modeling floor plates for the concrete structure 05:38
5 Placing columns for the concrete structure 04:40
6 Building the concrete structure 07:48
7 Continuing to build the concrete structure 08:05
8 Placing L-shaped concrete beams 06:11
9 Placing concrete supports onto concrete columns 06:40
10 Continuing to place concrete supports onto concrete columns 05:19
11 Placing inverted T-beams 06:32
12 Continuing to place inverted T-beams 05:33
13 Placing the floors for the ramps 07:42
14 Finishing the ramp placement 07:33
15 Placing emergency exits in the parking garage 05:40
16 Adding curtain walls to the parking garage exterior 07:02
17 Adding exterior cladding to the parking structure 06:34
18 Continuing to add exterior cladding to the parking structure 06:11
19 Refining the exterior cladding to the parking structure 06:50
20 Finalizing the exterior cladding to the parking structure 07:37
21 Adding the finishing touches to the parking garage 06:13